Bobrowisko / Problemy z bobrami / Obecna sytuacja bobrów w Polsce

Odbudowa populacji bobra europejskiego w Polsce była niewątpliwym sukcesem biologów, przyrodników, myśliwych oraz innych specjalistów. Obecnie jednak coraz więcej słyszy się o szkodach powstających w wyniku działalności bobrów, rosną sumy odszkodowań. Specjaliści zwracają uwagę, że obecny system naliczania odszkodowań jest kosztowny i nieefektywny. Z kolei, z długoletnich badań prowadzonych przez Instytut Nauk o Środowisku UJ wynika, że jedynie 3% stanowisk bobrów w Polsce powoduje szkody. Jednocześnie zwraca się uwagę na unikalne, renaturalizacyjne zdolności bobrów, zwiększanie retencji i bioróżnorodności, ograniczanie retencji, etc. W roku 2002 bobry podniosły poziom wód gruntowych w Polsce na powierzchni ponad 17 000 hektarów, 10 000 ha lasów ochroniły przed pożarami, ponad 23 000 ha lasów stało się bardziej atrakcyjne dla innych zwierząt i roślin. Bóbr jest również gatunkiem pozytywnie postrzeganym przez społeczeństwo i może być używany jako gatunek sztandarowy przy projektach ochrony przyrody, zwłaszcza dotyczących mokradeł i terenów przybrzeżnych i nadwodnych, w tym objętych konwencjami międzynarodowymi i UE. W sytuacji, gdy bóbr nie jest już zagrożony wyginięciem, niepotrzebne jest utrzymywanie jego obecnego statusu - jako zwierzęcia chronionego. Jednak ze względu na środowiskotwórczą działalność bobrów - ich stanowiska powinny być w jakiś sposób chronione. Z drugiej zaś strony, w niektórych regionach kraju obserwuje się zmniejszenie liczby stanowisk bobrów. Istnieje niebezpieczeństwo degeneracji lokalnych populacji bobrów spowodowane niską zmiennością genetyczną zwierząt.

Badania przeprowadzone w krajach, w których pozyskanie bobrów jest dozwolone dowodzą, że odstrzały nie przyczyniają się do znaczącego zmniejszania się rozmiaru szkód powodowanych przez bobry. Z drugiej strony zapotrzebowanie na skóry, mięso i trofea jest znikome. Część ekologów jest zdania, że bobry trzeba za wszelką cenę chronić. Nasza działalność ma za zadanie zmniejszanie skali konfliktów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.