Bobrowisko / Problemy z bobrami / Jak radzić sobie z bobrami?

Najczęściej szkody powodowane przez bobry wynikają z budowy przez nie tam na ciekach i zatykaniu przepustów drogowych. Podkreślić tutaj należy, że bobry są doskonałymi inżynierami i planistami - bardzo uważnie i "fachowo" wybierają miejsce przegrodzenia cieku tak, by stosunkowo niewielkim nakładem sił i materiałów osiągnąć możliwie maksymalny efekt - zwolnienie nurtu oraz podwyższenie poziomu wody. Innymi słowy bobry "grają z terenem". Ponieważ potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa sobie i członkom rodziny jest u bobrów niezwykle silna, jak zresztą u wszystkich innych zwierząt, wszelkie uszkodzenia, także poczynione celowo przez człowieka, będą bardzo szybko naprawiane. Dlatego działania w stanowiskach bobrowych muszą być dobrze przemyślane i zaplanowane po to by miały możliwie długotrwałe efekty.

Usuwanie materiału naniesionego przez bobry do przepustów jest nieskuteczne.

Kolejnej nocy bobry rozpoczęły budowę nowej tamy. W ciągu dwóch nocy będzie ona zakończona.

Odpowiednie zabiegi i urządzenia często pozwalają na całkowite i trwałe unikanie znaczących szkód wynikających z działalności bobrów. W wielu przypadkach okazuje się, że są one znacznie bardziej skuteczne i tańsze niż bezpośrednia walka z bobrami i próby niszczenia ich budowli. Wartościowe jest również to, że bobry pozostają na miejscu, wywierając często korzystny wpływ na środowisko. W dalszym ciągu zajmują miejsce potencjalnego osiedlenia się innych rodzin bobrów i w pewnym stopniu mamy je "pod kontrolą". Powoduje to powstawanie, powiększanie i utrzymywanie terenów podmokłych, które nie zagrażają terenom użytkowanym przez człowieka. Tereny podmokłe są obecnie bardzo rzadkie i niezwykle wartościowe dla przyrody, są miejscem bytowania i rozrodu wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Powodują również oczyszczanie wody, jej magazynowanie podczas długotrwałych susz i absorbowanie podczas powodzi.


Dlatego skuteczne mogą być następujące zabiegi:

  • Ochrona, odtwarzanie i poszerzanie strefy brzegowej cieków i zbiorników,

  • Ochrona szczególnie cennych, np. pomnikowych drzew poprzez owijanie siatką drucianą rozpiętą na kilku palikach w pewnej odległości od pnia i stosowanie innych materiałów trudnych do przegryzienia przez bobry, etc.,

  • Zabezpieczanie potencjalnie zagrożonych przepustów drogowych,

  • Stabilizowanie poziomu wody w stawach bobrowych,

  • Ochrona wałów przeciwpowodziowych, grobli stawów rybnych przed kopaniem w nich nor przez bobry poprzez wykładanie siatek metalowych, ogrodzenia,

  • Ochrona upraw poprzez grodzenie siatką metalową lub ogrodzeniami elektrycznymi.


Brzeg cieków i zbiorników jest niezwykle ważną strefą buforową. Idealnym rozwiązaniem większości problemów z bobrami jest pozostawianie przy ciekach i zbiornikach naturalnej strefy buforowej o szerokości ok. 20 - 50 metrów, w której nie prowadziłoby się intensywnych działań gospodarczych. Wynikałaby z tego z korzyść nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Dowiedziono również, że strefa buforowa pełni ważną rolę przy ograniczaniu erozji, zmniejszaniu zagrożenia powodziowego, oczyszczaniu i obniżaniu temperatury wód, itd. Idealnym rozwiązaniem większości problemów z bobrami byłoby pozostawianie przy ciekach i zbiornikach naturalnej strefy buforowej o szerokości ok. 20 - 50 metrów, w której nie prowadziłoby się intensywnych działań gospodarczych. Wynikałaby z tego z korzyść nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Dowiedziono również, że strefa buforowa pełni ważną rolę przy ograniczaniu erozji, zmniejszaniu zagrożenia powodziowego, oczyszczaniu i obniżaniu temperatury wód, itd. (np. poprzez wyłączenie ich spod użytkowania, zamianę gruntów, wykup gruntów, tworzenie użytków ekologicznych, etc.). Będzie to z pożytkiem nie tylko dla bobrów.


Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań i problemów z bobrami.