Bobrowisko / O bobrach / Wpływ bobrów na środowisko i gospodarkę człowieka / Wpływ bobrów na gospodarkę człowieka

Jednak czasem trudno jest stwierdzić czy dana działalność bobrów jest szkodą czy też korzyścią dla człowieka. Zależy to od aktualnego sposobu użytkowania gruntu, wielkości zmian wprowadzanych przez bobry, stopnia tolerowania ich aktywności przez danego właściciela gruntu i wielu, wielu innych czynników. Na przykład podwyższanie poziomu wody gruntowej w następstwie budowy tam może dodatnio wpływać na produkcję lasu w dalszej odległości od stawu, ale uszkodzić drzewostan w najbliższym sąsiedztwie stawu. Podtopienie łąki może uniemożliwić zbiór siana w jednym roku, ale w przypadku suszy w innym roku plony są wyższe. Nagle powstałe bajoro bobrowe może być dla leśnika katastrofą, ale dla biologa będzie wspaniałym laboratorium. Dlatego w przypadku oceny szkód bobrowych trzeba brać pod uwagę tak wiele czynników i opinii różnych grup interesów, na ile jest to możliwe.


Z powodu ułomności systemu odszkodowań, łatwości wydawania publicznych pieniędzy i powszechnej korupcji sumy odszkodowań są często pokaźne a szkody często są wyolbrzymiane. W obecnej sytuacji, gdy pokaźny procent gruntów nie jest w ogóle użytkowany, lub jest użytkowany ekstensywnie, odszkodowania mogą stać się znaczącym źródłem dochodów. Sprawa jest często podsycana przez media, dla których bobry były zawsze atrakcyjnym tematem. Szkoda tylko, że początkowy entuzjazm wyrażający się w nagłówkach gazet "dobrze panie bobrze", sympatyczny zwierzak" został zastąpiony paniką i fobią ("bobrza plaga", "chroniony znienawidzony") a nawet makabrycznie brzmiącymi pomysłami na rozwiązanie problemów z bobrami ("befsztyk z bobra?").


Poniższe przykłady przedstawiają takie oddziaływanie bobrów na gospodarkę człowieka, które uważane jest za negatywne i powoduje konkretne, policzalne straty gospodarcze:


W zakresie gospodarki rolnej:

 • Podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowanie przepustów, niszczenie grobli.

 • Niszczenie drzew owocowych, ozdobnych.

 • Wybieranie plonów. Dotyczy głównie buraków, kapusty, kukurydzy, marchwi na gruntach położonych w pobliżu cieków lub zbiorników wodnych.

 • Kopanie kanałów w celu ułatwienia transportu pożywienia.

 • Tąpnięcia gruntu w przypadkach kopania nor pod powierzchnią ziemi. Mogą być przyczyną uszkodzeń sprzętu i zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich.


W zakresie gospodarki leśnej:

 • Podtapianie gruntów leśnych w wyniku budowy tam, blokowania przepustów, niszczenia grobli, kopania kanałów, etc. W konsekwencji obumieranie drzewostanów i zagrożenie atakiem szkodliwych owadów.

 • Ścinanie drzew.

 • Podtapianie dróg i kompleksów leśnych, które może utrudniać lub uniemożliwiać dojazd do kompleksów leśnych i wykonanie koniecznych zabiegów.


W zakresie gospodarki wodnej:

 • Kopanie nor w groblach stawów, wałów przeciwpowodziowych.

 • Blokowanie rowów melioracyjnych, przepustów i innych budowli.

 • w zakresie szlaków komunikacyjnych:

 • Ścinanie drzew na szlaki komunikacyjne.

 • Blokowanie przepustów drogowych.

 • Podkopywanie nasypów.

 • Podtapianie szlaków komunikacyjnych.


Inne:

 • Ścinanie drzew na linie telefoniczne i energetyczne, budynki.

 • Uszkadzanie drzew pomnikowych.

 • Degradacja niektórych ekosystemów chronionych ze względu na unikalną, konkretną wartość przyrodniczą.

 • Negatywny wpływ na niektóre gatunki ryb. Podgrzewanie wody w stawach bobrowych, zwolnienie prądu oraz zamulanie dna utrudniające rozwój ikry, co może negatywnie oddziaływać na niektóre gatunki ryb mające znaczenie gospodarcze.