Bobrowisko / O bobrach / Wpływ bobrów na środowisko i gospodarkę człowieka / Wpływ bobrów na środowisko w przypadku stanowisk na brzegach dużych rzek i jezior

Tamy bobrowe w górnym biegu rzek są jednym z najbardziej widocznych i charakterystycznych efektów inżynierskiej działalności bobrów wpływającym na renaturalizację. Tymczasem również te rzeki w środkowym i dolnym biegu, które są zasiedlone przez bobry, zmieniają się w kierunku bardziej naturalnych. Zawalanie się starych, nieużywanych nory zmienia profil brzegów na bardziej łagodny. Stopniowo odtwarzają się meandry, od nurtu odcinają się płycizny z bujną roślinnością i bogatym światem zwierząt.


Wycinanie części wysokich drzew przez bobry powoduje zmianę struktury i składu gatunkowego roślinności w siedlisku bobrowym. Stopniowo dominację zdobywa warstwa krzewów. Ze ściętych pni wielu drzew odrastają nowe młode pędy, które są również pożywieniem dla bobrów. Inicjowane są procesy odtwarzania naturalnych zespołów zaroślowych - łozowisk i zarośli wierzbowo- brzozowych oraz zespołów leśnych łęgów, olsów i grądów charakterystycznych dla dolin rzek. Rozrasta się również warstwa runa ze światłożądnymi gatunkami traw i ziołorośli. Powstaje szeroka strefa ekotonowa - przejściowa między wodą a zwartą roślinnością.

Stara nora na brzegu rzeki wpływa na unaturalnianie brzegów.